Štatút súťaže:
„Súťaž o iPhone 12 mini “ (ďalej len „Štatút“ alebo „Súťaž“)

1. Organizátor Súťaže
Obchodné meno: ABSTERGO, s.r.o.
Sídlo: Ludrová 15, 034 71 Ludrová
IČO: 51 356 155
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 126579/B (ďalej len „ABSTERGO“ alebo „Organizátor“)

2. Trvanie Súťaže
ABSTERGO uvádza reklamnú a propagačnú súťaž: „Súťaž o iPhone 12 mini“ s cieľom osloviť potenciálnych klientov k nákupu stabilizátora Atom2.
Súťaž prebieha od 09.02.2021 do 16. 02. 2021 (vrátane) (ďalej len „Trvanie Súťaže“).

3. Účastníci Súťaže
Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá má trvalý, alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.

4. Podmienky Súťaže
Účastník Súťaže si v Termíne Súťaže objedná tovar Atom2 na stránke e-shopu (https://www.abstergo.sk/shop/produkt/atom2/).

5. Výhra a pravidlá
Počas Trvania Súťaže budú Účastníci Súťaže po tom, ako si objednajú tovar z predchádzajúceho bodu zaradení do súťaže. Výhru získa každý 100. účastník súťaže. Poradie Účastníkov určuje systém na základe času objednávky. Všetci Účastníci, ktorí si objednajú tovar v Termíne Súťaže budú informovaní emailom o ich poradí v Súťaži, najneskôr do 24h po obdržaní platby za objednaný tovar. Výhrou je zariadenie iPhone 12 mini vo farbe podľa vlastného výberu v hodnote 800,- EUR (ďalej len „Výhra“). Účastník Súťaže má nárok na Výhru jedenkrát, nie opakovane, a to aj v prípade, ak si objedná tovar viackrát. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu Výhry formou inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že na Výhru nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať. Výhra bude Účastníkovi súťaže doručená spolu s objednaným tovarom. V prípade vrátenia tovaru alebo zrušenia objednávky, je potrebné Výhru vrátiť.

6. Vyhlasovanie a zverejňovanie výhercov
Všetci výhercovia budú zverejnený na web stránke www.abstergo.sk
Výherca bude zverejnený vo formáte: meno, prvé písmeno priezviska a mesto.

7. Vylúčenie zo Súťaže
ABSTERGO si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada. Zo Súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere so spoločnosťou ABSTERGO. Ak sa preukáže, že Účastník Súťaže je osobou podľa tohto bodu, stráca štatút Účastníka Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže aj Účastníka Súťaže, u ktorého je dôvodné podozrenie, že sa v súvislosti so Súťažou dopustil podvodu, zneužitia pravidiel a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/alebo splnil Podmienky Súťaže podvodným konaním. Takisto bude vylúčený zo Súťaže Účastník Súťaže, ktorý zruší objednávku pred a po Termíne Súťaže.

8. Záverečné ustanovenia
Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje spoločnosti ABSTERGO v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na účel vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu jedného mesiaca odo dňa ukončenia obdobia Trvania Súťaže. Svojou účasťou v Súťaži Účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti
doručenej Banke. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Odvolaním súhlasu sa končí účasť Účastníka súťaže
v Súťaži. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Súťaže zmeniť tento Štatút a Podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti
spôsobom podľa tohto Štatútu. Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho
účasťou v Súťaži. Na zaradenie do Súťaže ani na priznanie Výhry nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto Štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Súťaže, prípadne iných nejasností sa budú aplikovať príslušné
ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto Štatútu je záväzným výklad Organizátora Súťaže.
Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.abstergo.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu je 09. 02. 2021.

BACK TO TOP